1

Definities

CREDIBILL: De besloten vennootschap ‘CREDIBILL’, met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen, Jan Emiel Mommaertslaan 20 bus 1, met het ondernemingsnummer BE 0809.178.750.

CREDIBILL biedt één van de meest uitgebreide softwarepakketten om de creditmanagement gerelateerde bedrijfsprocessen binnen een bedrijf te automatiseren. Door haar jarenlange ervaring binnen deze branche en de financiële automatisatiewereld is het pakket volledig toegespitst op de automatisering, tijdswinst en overzichtelijk beheer van uw creditmanagement traject.

Klant: elke professionele klant, al dan niet optredend in eigen naam of middels een rechtspersoon, die een bestelling plaatst bij CREDIBILL.

Producten: Alle producten aangeboden door CREDIBILL

2

Toe­pas­sings­ge­bied

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties, zowel huidige als toekomstige tussen CREDIBILL en de klant, ontstaan via offertes en (schriftelijk of elektronisch) overeenkomsten. De klant verklaart dat deze Algemene Voorwaarden op elektronische wijze aan hem/haar verstrekt zijn en gaat hiermee akkoord.

Deze algemene voorwaarden zullen voorrang hebben op de algemene voorwaarden van andere partijen (klanten, leveranciers, …). De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te aanvaarden door het aanvragen van een offerte of het sluiten van een overeenkomst met CREDIBILL. Bijgevolg verzaakt de klant daarmee uitdrukkelijk en geheel aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk indien de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op professionele klanten (“business-to-business”).

2.3. Onderhavige algemene voorwaarden zijn consulteerbaar op de website www.credibill.be . CREDIBILL heeft het recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de klant.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of deels nietig zouden worden verklaard, tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen die van toepassing blijven. Partijen zullen in dat geval onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling. Komen partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

3

Offer­tes

3.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en dienen steeds in één geheel te worden beschouwd.

3.2. Prijsopgaven, aantallen, uitvoerders, rapporten en soortgelijke elementen, in onze offertes voorkomend, zijn niet bindend, behalve voor zover uitdrukkelijk opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of in een door een CREDIBILL ondertekende opdrachtbevestiging.

4

Gebruik en eigen­dom van ver­strek­te informatie

4.1.Het auteursrecht inzake afgegeven stukken en broncode van de software berust en blijft berusten bij CREDIBILL .

4.2 CREDIBILL verplicht zich alle specifieke kennis, die zij omtrent het bedrijf van de opdrachtgever verkrijgt, geheim te houden.

5

Tot­stand­ko­ming en wij­zi­ging van de overeenkomst

5.1.De opdracht is tot stand gekomen, indien CREDIBILL hetgeen is overeengekomen schriftelijk heeft bevestigd of een schriftelijk aanbod daartoe van CREDIBILL door de opdrachtgever schriftelijk is aanvaard of hetgeen overeengekomen is op een andere wijze door partijen schriftelijk is bevestigd. Communicatie per mail en/of ingescande ondertekende documenten worden gelijkgesteld aan schriftelijke communicatie.

5.2.Indien een aanvullende overeenkomst tot stand is gekomen, heeft CREDIBILL het recht de wijziging of aanvulling, wanneer deze is uitgevoerd, afzonderlijk te factureren. (zie artikel 8 ‘Prijzen’)

5.3.Indien de opdrachtgever na goedkeuring van de opdracht, wijzigingen aanbrengt in de eisen die hij aan de opdracht stelt, worden de daardoor nodige werkzaamheden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. (zie artikel 8 ‘Prijzen’)

5.4 CREDIBILL is gerechtigd voor de door haar te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden onderaannemers in te schakelen. CREDIBILL bevestigt dat zij deze onderaannemers dezelfde verplichtingen inzake kwalitatieve dienstverlening en inzake gegevensbescherming zal opleggen zoals deze gelden voor CREDIBILL zelf.

6

Ver­loop van de opdracht

6.1. Bij opdrachtaanvaarding door ondertekening van de onderliggende documenten door de klant wordt 30 % van de opstartkost in rekening gebracht. Vervolgens wordt 15 dagen na datum van de kick-off meeting 30% van ditzelfde bedrag gefactureerd. Op datum van finale oplevering (ofte het ‘go-live’ moment) van de software, wordt de resterende 40% gefactureerd, tezamen met het eerste licentiebedrag en, waar van toepassing, de SLA.

6.2. Het go-live moment is het moment dat de software aanvaard wordt door de opdrachtgever door het versturen van een email of brief naar de Klant haar klanten of door bevestiging per e-mail.

6.3. Overdracht van importgegevens alsook aanlevering van logo’s en templates dienen via conforme bestanden (o.v.v. csv, excel, word, ...) aangeleverd te worden, zodat deze op coherente manier in de CREDIBILL Credit Managment software ingelezen kunnen worden.

6.4. Voor koppelingen met interne en externe softwareplatformen, voor zover van toepassing, dienen toegankelijke API’s aangeleverd te worden.

Updates en / of wijzigingen in manieren van gegevensaanlevering bij de klant, connecties met diens eigen of via derden door hem gebruikte softwareplatformen, API’s e.d. meer, die op enige wijze een impact kunnen hebben op de werking van de CREDIBILL software, dienen op voorhand door de klant aan CREDIBILL gemeld te worden. Zo kan deze laatste samen met de klant de potentiële impact ervan op de werking van de CREDIBILL software op voorhand evalueren en de nodige maatregelen / aanpassingen hiertoe met de klant overeenkomen. Indien dit niet gebeurd, zal CREDIBILL bij vaststelling hiervan de klant informeren en de nodige maatregelen nemen op kosten van de klant, teneinde de correcte werking van onderhavige licentieovereenkomst te verzekeren en te bestendigen.

7

Ont­bin­ding van de overeenkomst

CREDIBILL is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, en dus niet te leveren zonder ingebrekestelling of zonder schadevergoeding in volgende gevallen:

  • Indien de klant een inbreuk begaat op één van zijn contractuele verplichtingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden
  • Indien de klant zich in staat van onvermogen bevindt in het kader van de Wet op de Continuïteit van ondernemingen, faillissement, voorlopig bewind, …

Wanneer één van bovenstaande feiten zich bewezen voordoet, worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

CREDIBILL zal in geval van stopzetting er alles aan doen wat mogelijk is, om de klant eerst telefonisch proberen te bereiken en de zaak zo nog op te lossen.

8

Beëin­di­ging van de overeenkomst

8.1. Opzeg van de samenwerking dient rekening te houden met een opzegtermijn van 3 maanden. Er is geen restitutie voorzien. Kosten verbonden aan overdracht van diverse bestanden naar andere hosting-omgevingen of servers op vraag van de klant, worden apart aan deze laatste gefactureerd.

8.2. Indien de opdrachtgever een opdracht annuleert of tussentijds beëindigt, anders dan contractueel overeengekomen, is hij CREDIBILL verschuldigd: de honorering naar stand van werkzaamheden, de gemaakte kosten, alsmede de kosten voortvloeiend uit de eventueel door CREDIBILL voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden. Bovendien is de opdrachtgever aan CREDIBILL verschuldigd 100% van het resterende deel van de honorering en kosten, die hij verschuldigd zou zijn geweest, bij volledige vervulling tot het einde van de opdracht door CREDIBILL. Deze bedragen dienen te worden betaald binnen de dertig dagen na de door CREDIBILL ter zake gezonden factuur.

8.3.De vorderingen van CREDIBILL op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan CREDIBILL omstandigheden ter kennis komen die CREDIBILL goede gronden geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien CREDIBILL de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is CREDIBILL bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van CREDIBILL schadevergoeding te vorderen.

8.4. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan CREDIBILL zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is CREDIBILL bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

9

Prij­zen

9.1.De overeengekomen prijs is de prijs of het tarief, genoemd in de overeenkomst of in de opdrachtbevestiging, exclusief B.T.W.

9.2. Bijkomend maatwerk / instellingen, alsook supportdiensten (behoudens SLA) worden gefactureerd aan € 95 / uur. Er wordt gewerkt via een ticketing systeem, zijnde tickets van minimaal 30 minuten. Deze prestaties worden maandelijks gefactureerd.

9.3. Waar van toepassing zijn ontwikkelingskosten gebaseerd op de gegevens dewelke door de klant werden verstrekt. Mocht blijken dat dit niet overeenkomt met de realiteit, dan kunnen betreffende kosten in samenspraak worden gewijzigd.

9.4. Indien door toedoen van de klant de afgesproken planning uitgesteld of vertraagd wordt dan is CREDIBILL gemachtigd de reeds gepresteerde en nog niet betaalde werkuren te factureren. Het opnieuw inplannen van het verdere verloop van het software-project zal dan naar beste vermogen opnieuw afgestemd worden met de klant. Indien dit leidt tot bijkomende kosten worden deze aan de klant doorgerekend.

9.5. Bij transacties in vreemde valuta geldt als overeengekomen prijs de tegenwaarde in Euro valuta naar de koersverhouding op de datum van de opdrachtbevestiging, respectievelijk de datum van totstandkoming van de overeenkomst.

9.6. Wanneer na onze opdrachtbevestiging wijzigingen optreden in lonen, sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, belasting toegevoegde waarde en/of andere heffingen en/of koersverhoudingen, waardoor onze kostprijs wordt beïnvloed, is CREDIBILL gerechtigd de overeengekomen prijzen naar verhouding te wijzigen.

Prijsaanpassingen gebeuren op basis van de afzetprijsindex voor diensten, dewelke hier specifiek gekoppeld is aan Nace-bel codenummer 62 van de sector ‘Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten’. Aanpassingen worden op jaarlijkse basis toegepast, voor zover de nieuwe index over het afgesloten kalenderjaar minimum 50 basispunten hoger afsluit t.o.v. dezelfde sectorafzetprijsindex die van toepassing was op het voorgaande afgesloten kalenderjaar.

Deze index wordt door de Belgische overheid op regelmatige basis gepubliceerd en is consulteerbaar op: https://statbel.fgov.be/nl/themas/conjunctuurindicatoren/prijzen/prijsindexen-voor-diensten#figures

10

Lever­tijd

10.1. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven leveringstermijnen steeds indicatief en zijn geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van CREDIBILL of de overeenkomst tussen partijen.

10.2. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever CREDIBILL schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijn begint pas te lopen op het moment dat de opdrachtgever alle noodzakelijke informatie heeft aangeleverd. Indien door overmacht (zie artikel 17) de overeenkomst niet tijdig door CREDIBILL kan worden uitgevoerd, dan wordt de levertijd verlengd met een periode die, alle omstandigheden in aanmerking nemende, redelijkerwijs als vertraging in de uitvoering van de opdracht door bedoelde omstandigheden is aan te merken. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11

Leve­ring

De opdrachtgever zal bij levering geen eigendom verwerven. CREDIBILL behoudt de eigendom van de geleverde zaken.

12

Duur van de werkzaamheden

12.1 De duur van de werkzaamheden wordt in een overeenkomst vastgelegd.

12.2 Bij opdrachten uitgevoerd op locatie van de opdrachtgever geldt een wederzijdse opzegtermijn van 4 weken, tenzij anders overeengekomen in de deelovereenkomst of het raamcontract. Indien opzegging door opdrachtgever plaatsvindt zonder in acht name van deze weken, dan worden deze weken normaal verrekend.

13

Fac­tu­ra­tie van de licen­ties en SLA’s

De licenties en SLA’s worden jaarlijks gefactureerd bij het begin van de periode en gelden voor een periode van 12 maanden. Zonder opzeg binnen de hieronder vermelde termijn worden de overeenkomsten stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 12 maanden.

14

Beta­ling

14.1.Indien een vaste prijs is overeengekomen kunnen maandelijks voorschotten verschuldigd zijn tot de geraamde bedragen die in de respectievelijke weken als kosten door CREDIBILL worden uitgegeven, voor welke voorschotten door CREDIBILL facturen zullen worden verzonden.

CREDIBILL behoudt zich steeds het recht voor aan de klant een voorschot of de integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst te gaan. Dit kan onder meer het geval zijn indien de klant nog openstaande facturen heeft ten aanzien van CREDIBILL, indien CREDIBILL twijfelt aan de kredietwaardigheid van de klant of in geval van een nieuwe klant. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt CREDIBILL zich het recht voor om de volledige bestelling of een deel ervan te annuleren of de levering ervan op te schorten.

14.2.Betaling dient te geschieden op de overeengekomen betalingsdatum dan wel binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening.

14.3.Bij laattijdige betaling zijn een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de verschuldigde sommen (met een minimum van 40 euro) en een interestvergoeding conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties dd. 02 augustus 2002 verschuldigd, dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bovendien vervallen bij wanbetaling alle betalingsmodaliteiten van rechtswege en worden alle facturen, zelfs deze die niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar.

14.4.In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

14.5.Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Facturen kunnen door de klant enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 8 kalenderdagen volgend op factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, -nummer en een gedetailleerde motivering. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van het factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van het corresponderende deel van de factuur en levering.

15

Klach­ten

15.1. Elke verbintenis die CREDIBILL aangaat met haar Opdrachtgever(s) wordt geacht een middelenverbintenis te zijn en kan nooit beschouwd worden als een resultaatsverbintenis.

15.2. Eventuele reclamaties omtrent de door CREDIBILL geleverde diensten en oplossingen etc dienen binnen één maand na prestatie of levering schriftelijk bij CREDIBILL te worden ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten, waarop de klachten betrekking hebben. De correspondentie waarbij de klant zich op een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden beroept, of de uitvoering van een of meerdere bepalingen inroept, of een klacht wenst in te dienen, wordt slechts geldig met een aangetekende brief gericht aan de maatschappelijke zetel van CREDIBILL BV, 1831 Machelen, Jan Emiel Mommaertslaan 20 bus 1.

15.3. Het recht op reclamatie van de opdrachtgever vervalt als bij het leveren van de prestaties of diensten wordt afgeweken van de overeengekomen specificaties en/of omschrijving.

15.4. Eventuele reclamaties over geleverde zaken, of omtrent de door CREDIBILL toegezonden facturen, dienen binnen één maand na de ontvangst van de zaken, dan wel de facturen schriftelijk te worden ingediend, onder nadrukkelijke opgave van de feiten waarop de klachten betrekking hebben.

15.5. Het recht van de opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens de opdrachtgever bewerkte en/of verwerkte zaken.

15.6. Wanneer ingediende reclamaties niet voldoen aan het bovengestelde, worden zij niet in behandeling genomen.

16

Aan­spra­ke­lijk­heid

16.1 CREDIBILL is niet aansprakelijk voor kosten en schade, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schendingen van octrooien, licenties, of andere rechten van derden door het gebruik van door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht verstrekte gegevens.

16.2 De opdrachtgever is gehouden CREDIBILL schadeloos te stellen voor alle kosten en schade die voor CREDIBILL mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van gebreken aan door de opdrachtgever terzake van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, waaronder begrepen installaties, apparatuur, gereedschappen, etc. onverschillig of CREDIBILL aan of met deze zaken werkzaamheden heeft verricht. De opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring.

16.3 Indien en voor zover de controle of het dagelijks toezicht van de uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot het vervaardigen van tekeningen en de totstandkoming van een object door de opdrachtgever of door derden namens de opdrachtgever wordt verricht en CREDIBILL inzake die controle of dagelijks toezicht geen taak is opgedragen kunnen fouten in die controle of dat dagelijks toezicht CREDIBILL niet worden aangerekend.

16.4 CREDIBILL engageert zich tot een middelenverbintenis inzake het tijdig leveren van de goederen.

In elk geval verbindt CREDIBILL zich ertoe om de klant onverwijld in kennis te stellen indien een leveringstermijn overschreden zal worden. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven leveringstermijnen steeds indicatief en zijn geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van CREDIBILL of de overeenkomst tussen partijen.

16.5. De aansprakelijkheid van CREDIBILL is beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd is op grond van de door haar afgesloten verzekeringen en beperkt tot het bedrag van de verkochte goederen. Zij kan nooit instaan voor enige andere schade zoals indirecte schade (o.a. gevolgschade, winstderving of imagoschade), bijkomende schade ontstaan door verder gebruik of verdere verdeling door de klant na vaststelling van het gebrek, , schade veroorzaakt door het niet naleven van de instructies van CREDIBILL, schade en/of gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks worden veroorzaakt door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, schade veroorzaakt door overmacht.

16.6. Indien een probleem zich voordoet bij een onderaannemer van CREDIBILL, zal CREDIBILL er al het mogelijke aan doen om via deze onderaannemer het probleem op te lossen. Dit betreft echter een middelenverbintenis.

17

Over­macht

17.1 CREDIBILL noch de klant zijn verantwoordelijk voor enige tekortkoming in hun verplichtingen die veroorzaakt zijn door overmacht in de ruimst mogelijke betekenis.

Onder overmacht wordt verstaan (niet-exhaustieve lijst):

Alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn en die in hoofde van CREDIBILL of de klant de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zodat het niet redelijk zou zijn de uitvoering van de overeenkomst te eisen onder dezelfde voorwaarden. Er kan onder meer (doch niet uitsluitend) sprake zijn van overmacht in geval van natuurverschijnselen, personeelstekort, oorlog, oproer, staking bij zowel bij CREDIBILL als haar toeleveranciers, machinebreuk, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie, overheidsmaatregelen, terreur en epidemieën en/of pandemieën.

17.2 In geval van overmacht heeft de partij die geconfronteerd wordt met overmacht het recht uitvoering van de overeenkomst te schorsen en/of de herziening te vragen van de bestelling, beiden door aangetekende schriftelijke betekening aan de andere partij, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien de situatie van overmacht langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben zowel de partij die getroffen wordt door overmacht, als de andere partij het recht de overeenkomst te beëindigen.

18

Ver­bod op afwerving

Tijdens de duur van de huidige overeenkomst en tot 12 maanden na de afloop ervan, verbindt de opdrachtgever zich ertoe direct noch indirect medewerkers te rekruteren of trachten te rekruteren die door de andere partij voor deze opdracht zijn aangeworven. Na gezamenlijk overleg kan CREDIBILL er eventueel mee instemmen dat zijn medewerkers worden aangeworven mits betaling van een schadeloosstelling welke uitdrukkelijk door CREDIBILL moet worden goedgekeurd. Bij niet-naleving hiervan is de sanctie van toepassing zoals bepaald in de onderliggende overeenkomst(en) tussen partijen.

19

Con­fi­den­ti­a­li­teit

Partijen verplichten zich ertoe de uitgewisselde informatie vertrouwelijk te behandelen en niet aan derde partijen te verschaffen, tenzij dit in onderling akkoord afgestemd werd. In dit kader wordt verwezen naar de Verwerkersovereenkomst, zoals deze afgesloten wordt tussen partijen.

20

Pri­va­cy

CREDIBILL BV leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. Voor de uitvoering van de diensten is CREDIBILL BV de verwerker.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u graag naar onze privacyverklaring op de website https://credibill.be/nl/privacy-policy

Door het aankopen van de producten resp. door een overeenkomst af te sluiten met CREDIBILL, erkent de klant kennis genomen te hebben van de privacyverklaring en deze te aanvaarden.

21

Geschil­len

21.1 De klant zal CREDIBILL volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de klant, in strijd met de overeenkomsten tussen CREDIBILL en de klant, deze algemene voorwaarden en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de klant. De klant zal CREDIBILL schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de hierboven genoemde vorderingen en/of procedure.

21.2 Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Belgisch recht.

21.3. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst, vallen onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van CREDIBILL zich bevindt.